استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ...

شماره استعلام :AOGC-1429-9910123 گروه : قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ...
شرح استعلام :

قطعات یدکی UPS


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1424-9930011 گروه : قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ...
شرح استعلام :

OMRON


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1423-9803102 گروه : قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ...
شرح استعلام :

MANUAL SOURCE CHANGEOVER SWITCH


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1421-9930052 گروه : قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ...
شرح استعلام :

MINIATURE CIRCUIT BREAKERS


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1420-9830123 گروه : قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ...
شرح استعلام :

TYCO


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1419-9830026 گروه : قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ...
شرح استعلام :

ELMES ELECTRICAL DEVICES


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1418-9830042 گروه : قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ...
شرح استعلام :

PICHAZ ELECTRICAL DEVICES


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1417-9830021 گروه : قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ...
شرح استعلام :

ATURIA ELECTRICAL DEVICE


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1415-9830120 گروه : قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ...
شرح استعلام :

FINDER


فایل استعلام بهاء :