تمام استعلام های خرید جاری شرکت نفت و گاز اروندان

شماره شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان سطح معامله نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت الکترونیکی
AOGC-950-9810014 9810014 Smart Positioner قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1398-03-28 1398-04-10 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-949-9803037 9803037 COMPLETE SET AND SPARE PART FOR 3 WAY PNEUMATIC SWITCHING RELAY قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1398-03-26 1398-04-09 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-948-9803041 9803041 PNEUMATIC VOLUME BOOSTER قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1398-03-26 1398-04-09 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-947-9630092 9630092 DIFFERENTIAL PRESSURE REGULATING VALVE قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1398-03-25 1398-04-08 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-946-9730035 9730035 parts for finder centrifugal pumps قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1398-03-19 1398-04-03 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-945-9730135 9730135 smart transmitter power supply قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1398-03-19 1398-04-03 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-944-9830052 9830052 vortex flow meter قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1398-03-19 1398-04-03 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-916-9730101 9730101 P/F BENKE VAPOUR PRESSURE ANALYZER SAMPLING SYSTEM MODEL RVP-03 قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1398-03-25 1398-04-09 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371