تمام استعلام های خرید جاری شرکت نفت و گاز اروندان

شماره شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان سطح معامله نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت الکترونیکی
AOGC-916-9730101 9730101 P/F BENKE VAPOUR PRESSURE ANALYZER SAMPLING SYSTEM MODEL RVP-03 قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-11-24 1397-12-14 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-915-9703042 9703042 black heat replacement kits explosion type for AMS900LD قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-11-23 1397-12-07 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-913-9730090 9730090 MIRAB TRIPLE FUNCTION AIR VALVES کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-11-21 1397-12-12 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-912-9730141 9730141 VALVBIA ELECTRO ACTUATOR کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-11-21 1397-12-12 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-911-9730088 9730088 ROSEMOUNT SMART TEMPERATURE TRANSMITTER قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-11-21 1397-12-12 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-910-9730142 9730142 A.B.B ELECTRO PENUMATIC POSITIONER قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-11-21 1397-12-12 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-909-9730143 9730143 P/F "YAMAKATA" SMART VALVE POSITIONER کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها 1397-11-21 1397-12-12 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-908-9710047 9710047 Bekomat N2 DRYER قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1397-11-21 1397-12-12 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-907-9703110 9703110 تجهیزات بازنگری ساختار شبکه قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن 1397-11-21 1397-12-12 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-906-9710046 9710046 Industrial Comuter قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1397-11-21 1397-12-12 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-903-9703066 9703066 Magnesium Anode with Backfill Bond Box for Sacrificial Anode سایر 1397-11-27 1397-12-04 جزئی رضا رادمهر 09167267405
AOGC-900-9730089 9730089 Wire rope ابزار آلات 1397-11-28 1397-12-07 جزئی رضا رادمهر 09167267405