تمام استعلام های خرید جاری شرکت نفت و گاز اروندان

شماره شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان سطح معامله نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت الکترونیکی
AOGC-934-9630077 9630077 MASS MEASURING SYSTEM E+H قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1398-01-31 1398-02-14 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-933-9730041 9730041 PARTS FOR NETZCSH SCREW PUMP TYPE NM053BT01LO6B شماره تماس کارشناس پرونده 0613212379 قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1398-01-27 1398-02-10 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-932-9703139 9703139 DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE SURFACE MOUNTING DIAL DIAMETER 160 MM قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1398-01-27 1398-02-10 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-931-9703040 9703040 تجهیزات مورد نیاز جهت تعمیر بستر آندی خط 16 اینچ انتقال نفت در ناحیه pig receiver آبادان - لطفاً ردیف های 2 و 3 بر اساس استاندارد XLPVDF/HMWPE پیشنهاد داده شوند . مقادر طبق درخواست مورد نیاز است.ردیف 10 حذف شده شماره تماس 0613212379 پورسعیدی سایر 1398-01-27 1398-02-10 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-930-9703049 9703049 تلفن تماس 061535223179 POWER COMMAND CONTROL قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1398-01-26 1398-02-04 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 09166096371
AOGC-921-9710059 9710059 P/F SKID OF REBOILER قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1398-01-28 1398-02-04 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-907-9703110 9703110 تجهیزات بازنگری ساختار شبکه قطعات و تجهیزات مخابراتی , شبکه و کامپیوتر و متعلقات آن 1398-01-28 1398-02-04 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-874-9730099 9730099 PARTS FOR " NEUMAN& ESSER" COMPRESSOR قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1398-01-26 1398-02-04 متوسط حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-848-9710007 9710007 P/F STRAINERS قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1398-01-28 1398-02-04 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-845-9710029 9710029 LPG LEVEL GAUGE قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1398-01-28 1398-02-04 متوسط مهدی بهراد 09169067552