تمام استعلام های خرید جاری شرکت نفت و گاز اروندان

شماره شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان سطح معامله نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت الکترونیکی
AOGC-1185-9930017 9930017 PARTS- FLOWSERVE قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1399-05-14 1399-05-28 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 06132123179
AOGC-1184-9930025 9930025 Differential Protection Relay- AREVA قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1399-05-14 1399-05-22 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 06132123179