تمام استعلام های خرید جاری شرکت نفت و گاز اروندان

شماره شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان سطح معامله نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت الکترونیکی
AOGC-1031-9630108 9630108 P/F BONO ARTES PRODUCED WATER FILTRATION PACKAGE - FILTER ELEMENT AND BACK WASHABLE FILTER سایر 1398-07-24 1398-08-15 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 06132123179
AOGC-1030-9730010 9730010 parts for flaktwood air handling unit قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1398-07-22 1398-08-11 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 06132123179
AOGC-1029-9730122 9730122 P/F "FAVARI" COUPLING قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1398-07-21 1398-08-05 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1028-9630009 9630009 ELECTRICAL DEVICE قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1398-07-21 1398-08-05 متوسط مهدی بهراد 09169067552
AOGC-1027-9830083 9830083 VARTA BATTERY 3.6 VOLTS قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1398-07-23 1398-07-29 جزئی رضا رادمهر 09167267405
AOGC-1026-9830081 9830081 parts for ''INDUFIL'' duplex filter O-RING اجناس آب بندی ( گسکت, واشر , مکانیکال سیل و ... ) 1398-07-23 1398-07-29 جزئی رضا رادمهر 09167267405
AOGC-1025-9830077 9830077 CEWAL'' Instrument Devices'' capillary Thermometer قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1398-07-23 1398-07-29 جزئی رضا رادمهر 09167267405
AOGC-1023-9730055 9730055 PARTS FOR VALVITALY قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1398-07-22 1398-07-29 متوسط شریف شرهان پورسعیدی 06132123179
AOGC-832-9710020 9710020 FILTERS FOR RO PACKAGE قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها 1398-07-23 1398-08-02 متوسط سید کریم برزین 09164801075