تمام استعلام های خرید جاری شرکت نفت و گاز اروندان

شماره شماره تقاضا شرح گروه شروع پایان سطح معامله نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت الکترونیکی
AOGC-1131-9830092 9830092 SHUNT & HEAT SINK & FUSE FF1 مطابق شرح پیوست قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1398-11-30 1398-12-10 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-1130-9830043 9830043 PARTS FOR RELECO REALY مطابق شرح پیوست قطعات و تجهیزات برقی , مولد ها , مبدلها , ترانس ها , موتور های برقی ،کابل و ... 1398-11-30 1398-12-10 جزئی حمزه جانبازی 09903601448
AOGC-1096-9830067 9830067 FUSE , FAST - ACTING مطابق شرح پیوست قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی 1398-11-26 1398-12-05 جزئی حمزه جانبازی 09903601448