استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها

شماره استعلام :AOGC-1428-9930008 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها
شرح استعلام :

COUPLING ROTARY OPERATING MECHANISM- SIEMENS


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1425-9830066 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها
شرح استعلام :

EBARA


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1422-9930037 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها
شرح استعلام :

GMCC COMPRESSOR


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1411-9903313 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها
شرح استعلام :

BEARING


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1410-9930036 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها
شرح استعلام :

BEARING


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1409-9910091 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها
شرح استعلام :

SPARE PART FOR COMPRESSOR - SHANGAIR


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1357-9930024 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها
شرح استعلام :

DANFOS BRAZED PLATE HEAT EXCHANGER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1344-9903286 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها
شرح استعلام :

Compressor Complete Set


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1343-9903287 گروه : قطعات و تجهیزات مکانیکی , پمپ ها , کمپرسور ها , توربین ها و بویلر ها
شرح استعلام :

درایر تبریدی


فایل استعلام بهاء :