استعلام های خرید گروه کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها

شماره استعلام :AOGC-1408-9910119 گروه : کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها
شرح استعلام :

PIPE AND FITTING


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1396-0133374 گروه : کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها
شرح استعلام :

GAS VALVE INSERT FOR 37L AND 50L ACCUMULATOR


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1392-9910051-9810062 گروه : کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها
شرح استعلام :

تامین CLAMP جهت استفاده رد نشت بند های لوله های نفت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1376-9930017 گروه : کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها
شرح استعلام :

NORGREN FLOW REGULATOR


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1373-9710037 گروه : کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها
شرح استعلام :

PCV


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1359-9710037 گروه : کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها
شرح استعلام :

PCV


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1318-9930043 گروه : کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها
شرح استعلام :

elbow - pipe - flange - as per attached file


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1282-9910070 گروه : کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها
شرح استعلام :

NEEDLE VALVE


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1281-9910088 گروه : کالاهای لوله ای شکل , شیر آلات , اتصالات , آهن آلات و انواع شیلنگها
شرح استعلام :

THERMAL SAFETY VALVE


فایل استعلام بهاء :