استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی

شماره استعلام :AOGC-06-960410 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

Pressre transmitter جهت استفاده در دی سالتر PT-1009


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-04-960402 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

Inductive sensor


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-03-960399 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

HDMI cable tester


فایل استعلام بهاء :