استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی

شماره استعلام :AOGC-1402-9630089 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

KENT ELECTRICAL DIFF PRESSURE TRANSMITTER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1398-9910089 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

SERIES 12400 DIGITAL LEVEL TRANSMITTER WITH TORGUE TUBE & DISPLACER ارائه گواهینامه اصالت کال از مبدا سازنده و گواهینامه SI ضروری است


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1395-0133746 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

PNEUMATIC HIGH/ LOW PRESSURE PILOTS


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1388-9830136 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

parts for magnetrol displacer level transmitter


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1387-9910088 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

THERMAL SAFETY VALVE


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1385-9910120 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

ROSEMOUNT PRESSURE TRANSMITTER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1383-9903300 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

LEVEL TRANSMITTER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1371-9903289 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

SELF-REGULATING HEAT-TRACING CABLE


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1370-9910115 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

PROXIMITY PROBE HOUSING ASSEMBLIES, BENTLY NEVADA


فایل استعلام بهاء :