استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی

شماره استعلام :AOGC-1340-9730016 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

"MAXIMATOR" INSTRUMENT DEVICE


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1339-9730111 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

"GENERAL MONITORS" FLAME DETECTOR


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1338-9730061 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

"METERN" VIBRATION SENSOR


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1336-9930024 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

KELLER PRESSURE TRANSMITTER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1328-9830009 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

"INSTRUM" PRESSURE REGULATOR VALVE & "INSTRUM" LOW PRESSURE RELIEF VALVE


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1327-9903030 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

نرم افزار concept مربوط به plc مدل momentum- شرح کار به دقت مطاله و تائید گردد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1324-9830039 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

OMRON RELAYS


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1314-9930032 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

BUTTERFLY VALVE


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1310-9930128 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

Qualitrol pressure reflief valve divice usa for high voltage transformer ref qualitrol corporation MODEL: 208-022-05 RANGE 0.85 BAR


فایل استعلام بهاء :