استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی

شماره استعلام :AOGC-1277-9930020 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

ROTECH LIMIT SWITCH BOXES REF ROTECH MODEL TCR-MODUL P+F SJ3 5-N II2GEX IA IIC T6 PTBOPEN+CLOSED MACR/ VEST _BEACON MODEL NR TPF3NSJWVSAZ CATALOG ?


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1276-9910072 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

MEDIA 6 DIFFERENTIAL PRESSURE METER SAMSON


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1274-9903259 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

INDUSTRIAL COMPUTER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1271-9903041 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

PRESSURE GAGE مطابق لیست پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1268-9930014 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

MASONELIAN AIR FILTER REGULATOR


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1267-9910052 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

CATERPILLAR ECM


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1265-9930011 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

MICHELL DEW POINT TRANSMITTER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1264-9810031 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

PORTABLE DEAD WEIGHT TESTER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1262-9703037 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

SATA RAID CONTROLLER PCI CARD


فایل استعلام بهاء :