استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی

شماره استعلام :AOGC-1363-9730102 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

RELEQUICK" MINIATURE RELAY


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1360-9830022 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

DIGITAL AMPERAGE INDICATOR


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1354-9930017 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

NORGREN FLOW REGULATOR


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1353-9930064 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

KNICK OXYGEN ANALYZER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1349-9830049 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

TELEMECANIQUE CONTRACTORS


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1346-9830136 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

MAGNETROL DISPLACER LEVEL TRANSMITTER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1345-9930070 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

MICHELL MOISTURE ANALYZER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1342-9710030 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

SENSOR AQC-D2


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1341-9730054 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

"BIFOLD" MANUAL OPERATED PILOT VALVES


فایل استعلام بهاء :