استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی

شماره استعلام :AOGC-1309-9910089 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

قطعات یدکی ترانسمیتر مطابق شرح پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1307-9930022 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

P/F TRANSMITTER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1289-9923205 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

HAWE


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1287-9930064 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

KNICK


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1285-9930018 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

AIR FILTER REGULATOR


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1284-9910060 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

sp limit switch box series


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1283-9910060 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

sp limit switch box series


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1279-9830130 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

P/F "ABB" POWER TRANSFORMER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1278-9930004 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

P/F "KIDE" LINEAR HEAT CABLE MODEL8028 P/N:D5387-105


فایل استعلام بهاء :