استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی

شماره استعلام :AOGC-1261-9930019 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

"wuxi aphe" limit switch


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1246-9903208 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

PARTS FOR '' NOTIFIER '' AM-6000 FIRE DETECTION PANEL


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1243-9830087 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

مطابق لیست پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1240-9830100 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

P/F "HONEYWELL" EMERGENCY SHUTDOWN SYSTEM


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1236-9710012 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

P/F CO2 & INERT GAS


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1235-9830119 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

ENTERLEC


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1232-9910084 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

PRESSURE SWITCH


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1230-9910063 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

SENSOR GP


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1228-9810090 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

dessicant dryer controller


فایل استعلام بهاء :