استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی

شماره استعلام :AOGC-1223-9930022 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

P/F "FOXC" DISPLACER LEVEL TRANSMITTER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1217-9830020 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

OMRON RELAYS


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1216-9830013 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

PRO LOOP POWER VIBRATION SENSOR TRANSMITTER SERIES LP252


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1211-9903171 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

SMC PRECISION AIR REGULATOR


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1207-9930001 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

PARTS FOR RB TECHNOLOGIES


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1204-9803121 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

ABB PLANT GUARD


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1203-9903038 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

solenoid valves


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1202-9830070 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

ASA


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1201-9830126 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

ABB RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER


فایل استعلام بهاء :