استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی

شماره استعلام :AOGC-1445-4002004 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

FENWAL CONTROLS HEAT DETECTOR VERTICAL MODEL P/N: DAF27121-0 AT 190 F( 88C)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1444-4002008 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

Bently Nevada proximity probe series 3300 xl 8 mm order code: 330101-00-41-10-02-05


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1443-4002003 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

smc auto drain valve کارشناس پرونده : آقای برزین 06132123128 و 09164801075


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1436-9903300 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

LEVEL TRANSMITTER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1435-9910120 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

pressure transmitter


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1430-9910117 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

تجهیزات الکترونیکی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1427-9930013 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

SHAKO SHUTTLE PNEUMATIC VALVE


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1426-9830078 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

CEAG


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1413-9903118 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

HIGH STATIC DIFFERENTIAL TRANSMITTER ارائه گواهینامه های MATERIAL CERTIFICATE - TEST CERTIFICATE AND CALIBRATION CERTIFICATE از سازنده الزامی است


فایل استعلام بهاء :