استعلام های خرید گروه قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی

شماره استعلام :AOGC-1430-9910117 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

تجهیزات الکترونیکی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1427-9930013 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

SHAKO SHUTTLE PNEUMATIC VALVE


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1426-9830078 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

CEAG


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1413-9903118 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

HIGH STATIC DIFFERENTIAL TRANSMITTER ارائه گواهینامه های MATERIAL CERTIFICATE - TEST CERTIFICATE AND CALIBRATION CERTIFICATE از سازنده الزامی است


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1406-9930069 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

thermometers


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1405-9930080 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

parts for masoneilan control valve


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1403-9910121 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

BARRIER GPRS


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1402-9630089 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

KENT ELECTRICAL DIFF PRESSURE TRANSMITTER


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :AOGC-1398-9910089 گروه : قطعات و تجهیزات ابزار دقیق , وسایل اندازه گیری و الکترونیکی
شرح استعلام :

SERIES 12400 DIGITAL LEVEL TRANSMITTER WITH TORGUE TUBE & DISPLACER ارائه گواهینامه اصالت کال از مبدا سازنده و گواهینامه SI ضروری است


فایل استعلام بهاء :